Lễ Mãn Khóa 2010-2011Lễ Mãn Khóa Highlight


Lễ Mãn Khóa 2010-2011 (Sat, June 11)


Lễ Mãn Khóa - Cleanup Time (Sat, June 11)Back to Photo Gallery