Cấp 1 | Cấp 2 | Cấp 3 | Cấp 4 | Cấp 5 | Cấp 6 | Cấp 7-8 | Cấp 9-10 | Cấp 11-12

Cấp 3

Chương trình
giảng dạy
Học đối thoại / vấn đáp, đánh vần, đếm số, viết số, tập viết chữ và đặt câu.
Chơi đố vui để học, trò chơi giải trí và tập hát.
  Tiêu Chuẩn cho học sinh cấp 3:
 • Đọc và viết thông thạo: nguyên âm và phụ âm kép của tiếng Việt Nam (ay, ây, am, ăm, âm, an, ăn, ân, ao, au, âu, ac, ăc, âc, ap, ăp, âp, at, ăt, ât, em, êm, im, en, ên, in, ep, êp, ip, et, êt, it)
 • Ráp vần và đặt câu bằng miệng
 • Học thuộc lòng
 • Chính tả, tập đọc đoạn văn ngắn 4-5 dòng
 • Tập viết nguyên câu ngắn
 • Điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa
 • Học đếm số từ 1 đến 20
 • Học Huyền sử (Con Rồng Cháu Tiên, Chử Đồng Tử)
 • Học Địa lý (hình dạng và vị trí nước Việt Nam)
 • Làm bài và nộp bài đầy đủ và đúng kỳ hạn do thầy cô yêu cầu
 • Hoàn tất các kỳ thi
Tài Liệu Giáo Huấn
Sách Giáo Khoa do Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang San Jose ấn hành:
Sách Giáo Khoa Việt Ngữ Cấp 3
Liên lạc Cap3@van-lang.org


Tài Liệu Trợ Huấn
  Những Chữ Thông Dụng
  Tập Viết Màu Sắc
  Mẫu bài thi cuối khóa

Giờ Sinh Hoạt
  Special Projects Ngày Tạ Ơn Mẹ
  Easter Egg Hunt


Trở về trang trước